نیرو هوایی

هلدینگ سپنتا

نام مالک: آقای شمسایی کاربری: مسکونی متراژ: 1300 مترمربع سقف: 8سقف آدرس: نیرو هوایی،خیابان دوم

دزاشیب

هلدینگ سپنتا

نام مالک: آقای محمدی کاربری: مسکونی متراژ: 1250مترمربع تعداد سقف: 5سقف آدرس: دزاشیب،خیابان صادقی

قیطریه

هلدینگ سپنتا

نام مالک: آقای باقری کاربری: مسکونی متراژ: 2784 مترمربع تعداد سقف: 8سقف آدرس: قیطریه شمالی،خیابان شهید تواضعی