خدمات آزمایشگاهی مهندسی معماری سپنتا

خدمات آزمایشگاهی شرکت معماری سپنتا که در پروژه های عمرانی پیاده سازی میشود به شرح زیر میباشد:

 • آزمایشگاه سازه
 • آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی
 • آزمایشگاه مکانیک خاک
 • آزمایشگاه قیر و آسفالت
 • آزمایشگاه روسازی
 • آزمایشگاه مکانیک سنگ
 • آزمایشگاه هیدرولیک
 • آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح
 • آزمایشگاه دینامیک خاک
 • آزمایشگاه آلودگی آب و خاک (HSE)
 • آزمایشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه
Rate this page